Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle Diensten van:
Apparently Gifted, Amnestylaan 135, 4336 LL Middelburg KvK 69680507.

Apparently Gifted heeft respect voor jouw privacy en vindt een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens vanzelfsprekend. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

De bescherming van jouw persoonlijke data nemen wij heel serieus en daarom hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@apparentlygifted.nl

In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
Om jou te kunnen coachen en/of te kunnen opleiden op het gebied van kerntalenten, hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit  (“Diensten”) hebben wij jouw persoonsgegevens nodig.  Zo registreren wij o.a. naam, adres en geboortedatum. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die je opgeeft gebruiken wij alleen voor de doeleinden die wij vooraf met jou hebben gecommuniceerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Apparently Gifted jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je ons hebt gegeven, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen jouw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens Wanneer doen wij dit?
Uitvoeren van de overeenkomst Als je bij ons Diensten afneemt.
Wij houden je als je ons hiervoor toestemming geeft graag op de hoogte van nieuws rondom Diensten van Apparently Gifted of van andere derde partijen waarvan wij denken dat jij het interessant zou kunnen vinden. Daarnaast houden wij je periodiek op de hoogte van onze eigen producten. Uiteraard alleen als je hiervoor niet uitgeschreven bent. Alleen met jouw toestemming.
Als je vragen of klachten hebt, dan proberen wij je zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen jouw persoonsgegevens nodig. Als er specifieke vragen of klachten zijn.
Als wij jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd willen gaan gebruiken, vragen wij jou van te voren om jouw toestemming. Alleen met jouw toestemming.
Doorgeven van informatie teneinde onze dienstverlening te bevorderen etc. Alleen met jouw toestemming.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens zullen wij jou hierover informeren en indien nodig om toestemming vragen. Verder bieden wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven wanneer je dat wilt. Bij mailings kan je dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan het bericht.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens die wij gebruiken voor onze Diensten of daarmee samenhangen bewaren conform wettelijke bepalingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@apparentlygifted.nl

 

Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Cookies
Apparently Gifted maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies.